Media Photo – Gabrielius Alekna

LLK Muzika Pianistas Alekna Reèitalis Filharmonija
Pianistas Gabrielius Alekna skambino pirmàjá solo reèitalá Filharmonijoje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, 2010 m. gruodþio 2 d. (ELTA). Lietuvoje vieði JAV gyvenantis jaunosios kartos lietuviø pianistas Gabrielius Alekna. Gruodþio 1-àjà Lietuvos nacionalinës filharmonijos Didþiojoje salëje G. Alekna surengë pirmàjá ðioje erdvëje solo reèitalá. rb